Tất cả bài viết trên Blog songgiandon.com đều là sản phẩm trí tuệ và thuộc quyền sở hữu của songgiandon.com.

Các đối tác khi đăng tải lại bài viết của songgiandon.com về mảng văn học phải đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn về nội dung và được sự đồng ý của songgiandon.com hoặc có trích dẫn rõ ràng.

Đối với các bài viết còn lại, không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được songgiandon.com chấp thuận trước bằng văn bản. Ngoại lệ, việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Cho chính mục đích giao dịch với songgiandon.com.

+ Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên dường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của songgiandon.com đối với các tài sản trên website này.

Xin chân thành cám ơn!

songgiandon.com